Konference: Logoped ve školní praxi – Vzdělávací systém JOKRYS

Domů » Události » 

Konference: Logoped ve školní praxi – Vzdělávací systém JOKRYS

Datum konání:  18. 9. 2019    (Prezence účastníků 8:oo hod)
Místo konání:  Centrum volného času mládeže, Vietnamská 1541/3, Ostrava – Poruba
Pořadatel: Vzdělávací společnost Education World, s.r.o. ve spolupráci se Základní školou, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace
Téma konference: zapojení odborníka z praxe do výuky
Název konference: Logoped ve školní praxi – Vzdělávací systém JOKRYS 
Termín uzávěrky přihlášek:  16. 9. 2019

Konference je koncipována tak, aby účastníci získali akreditovaná osvědčení MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků „Vzdělávací systém JOKRYS“ (Rozhodnutí: MSMT č. j. 1144/2018-4-43). Konference je svým pojetím vhodná pro logopedy, speciální pedagogy, učitele nižšího stupně základních škol, ředitele škol, zřizovatele, rodiče a další zájemce.

Konference je podporována Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Poruba.

VÍCE INFORMACÍ O KONFERENCI

Hlavním tématem konference bude poznání inovativního přístupu odborníka s podporou digitálního vzdělávacího systému JOKRYS. Program, který vám představíme, si vyzkoušíme společně i prakticky.

Zajímavý a moderní přístup v oblasti vzdělávání nejmenších žáků přináší pozitivní výsledky. Téma konference nabízíme ředitelům škol a jejich zřizovatelům. Součástí této myšlenky je také úzká spolupráce s odborníky z oboru logopedie. Předmětem našeho zájmu je žák prvního stupně základní školy, běžné dítě, které má radost ze svých úspěchů. Udržet si úspěch u každého žáka je naší prioritou.

Konference přinese praktické informace využitelné v každodenní školní praxi. Seznámíme vás s digitálně vzdělávacím systémem, který umožňuje komunikaci s odborníky i mimo prostředí školy. Prostřednictvím výukového digitálního systému se dozvíte se o nových trendech a postupech – jak udržet pozornost žáků, jak je motivovat.  Unikátním propojením odborníka, pedagoga, žáka i rodičů při využívání tohoto software dochází k inspirativní spolupráci. Přidanou hodnotou je kontinuální vzdělávání vyučujícího v rámci spolupráce, dostávají se mu tak informace přímo při výuce.

Cílem konference je poskytnout účastníkům nejnovější trendy ve vzdělávání.

Konference i následný program je zaměřen na pedagogické pracovníky, logopedy, psychology.

Na této konferenci se nám dostává významné mediální a mezinárodní podpory. Vy budete mít možnost být prvními diváky MEDAILONKU, který je ukázkou digitalizace výuky a zapojení odborníka z praxe ve školství. Režie se ujal portugalský scenárista a režisér Atónio Pedro Pereira dos Reis Justo Nobre.

Na konferenci vystoupí se svou přednáškou Mgr. Miloš Vincík, PhD. z Banské Bystrice, který je vedoucím nevládní organizace Cesta fantázie/ Fantao v Španej Dolině. Doktor Vincík rovněž podporuje a realizuje inovativní přístupy ve vzdělávání, rozvíjí moudrost a intelektovou zručnost u dětí. V jeho kompetenci je Program Nikola Tesla Centra (NTC). Pod záštitou MUDr. Ranko Rajoviče (srbský lékař – internista a neurolog) realizuje na Slovensku kurzy mentální aritmetiky ABAKUS – myšlení hrou. Obě témata mají společný jmenovatel – rozvoj a dynamickou představivost dětí.

MUDr. Ranko Rajovič: srbský lékař – internista a neurolog, zakladatel MENSE Jugoslávie (dnes Srbsko) a sekce dárcovství NTC (Nikola Tesla Center), člen představenstva World MENSE a předseda Světového výboru MENSE pro nadané děti, byl dlouholetým předsedou Mensy Srbsko, je členem komise Mensy International pro nadané děti, přednáší na šesti fakultách a je spolupracovníkem UNICEF.

MOTTO: „Otrokova naloga je, da teče, pleza po drevesih, da je na prostem, tudi kadar je mraz, da tako razvija možgane. Otroke preveč ščitimo, v tem je glavna težava,“

PROGRAM

08:00 – 09:00
Prezence účastníků

09:00 – 09:20
Zahájení konference
Mgr. Bc. Jana Harmanová, ředitelka EDW15, s.r.o.
doc. MgA. Luděk Cap, ředitel Ústavu pro digitální vzdělávání
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta Městského obvodu Ostrava Poruba
Mgr. Antonín Dohnal, ředitel základní školy

09:20 – 9:30
MEDAILONEK
Atónio Pedro Pereira dos Reis Justo Nobre

9:30 – 10:30
Postupy a pravidla spolupráce s odborníkem ve výuce
Mgr. Dagmar Ježíková, učitelka

Pohled odborníka z praxe do výuky
Mgr. Eva Kamenčáková, logopedka

Přestávka     10:30 – 10:45

10:45 – 11:00
J. A. Komenský + obraz = MM
Josef Macura, lektor EDW15, s.r.o.

11:00 – 12:00
Program NTC a jeho využití v preprimárním a primárním vzdělávaní
Mgr. Miloš Vincík, PhD., člen Světového výboru MENSE

Přestávka na občerstvení    12:00 – 13:00

13:00 – 15.00
Workshop – Vzdělávací systém Jokrys
Ing. Jiří Kubica, garant akreditovaného vzdělávacího systému

15:00
Závěr konference, předání osvědčení a účastnických listů

Změny v programu vyhrazeny.

 

Přednášející

Mgr. JANA HARMANOVÁ, ředitelka EDW15, s.r.o.

Řídím chod vzdělávací společnosti Education World 2015, s. r. o.. V současné době spolupracuji se speciální pedagožkou z Ostravské univerzity doc. Mgr. Evou Zezulkovou, Ph.D., s níž konzultuji postupy a činnosti v projektu „Logoped ve školní praxi“. Od roku 2014 jsem členkou Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Jako lektorka aktivně spolupracuji s předsedkyní KEV doc. RNDr. PaedDr. Miladou Švecovou, CSc. Periodicky přednáším koordinátorům EV. Jsem členkou hodnotící akreditační komise na závěrečných zkouškách  KEV. Podílím se na návrzích dokumentů pro jednání vlády, které se týkají vzdělávání a školství (např. Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020, krajské Koncepci EVVO aj.)

 Motto: „Co umím a znám se snažím předávat dále“

Mgr. ANTONÍN DOHNAL, ředitel školy

Základní škola Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace, chce své žáky vyučovat moderně a v souladu se školním vzdělávacím programem. Dosavadní běžná výuka je nyní obohacována digitálním vzdělávacím systémem. Prvňáčci se hravou formou seznamují s digitální výukou, která obsahuje vizuální text se zvukovými nahrávkami a zábavná cvičení. Zaměřili jsme se na rozvoj řečových dovedností a schopností dětí a zapojili jsme se do projektu „Logoped ve školní praxi“. Tento projekt je spolufinancován MŠMT v rámci „Šablon“. Děti provádějí zvukové nahrávky pro klinickou logopedku – odborníka z praxe, která je slovně hodnotí a posílá zpětnou vazbu pedagogovi a rodičům.

Logopedka navštěvuje žáky jednou měsíčně, konzultuje s rodiči řečové schopnosti jejich dětí. Rozvíjí se tak žádaná a potřebná spolupráce odborníka z praxe, pedagoga, rodičů a žáka.

V celém projektu „Logoped ve školní praxi“ nám intenzivně pomáhá digitálně vzdělávací systém, který nám zaručuje bezpečné připojení a další výhody, kterými je výuka na jednom místě, její přehlednost a možnost spolupráce jak s odborníkem z praxe tak rodiči dětí. S digitalizací je výuka pro děti pestřejší a zajímavější, prostě nás takhle baví. Jsem rád, že právě škola, kterou už léta řídím, stoprocentně naplňuje Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu).

Motto: „Digitalizace má u nás zelenou. My máme našlápnuto stát se první Digi školou“

Mgr. DAGMAR JEŽÍKOVÁ, pedagožka

Vyučuji na Základní škole Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace. Patřím ke střednímu managementu školy. Absolvovala jsem úspěšně specializační studium a stala se koordinátorkou environmentální výchovy. Aktivně se podílím na rozvoji konceptu školy, aby byl v souladu s principy vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Své manažerské schopnosti a ekonomické povědomí si kontinuálně ověřuji v projektech, které jsou zaměřeny na vzdělávání.
Působím také jako lektorka a klíčová osoba pro zavadění a používání výukového digitálního systému. Pracuji v tomto systému několik let jako poradkyně a editorka.

Motto: „Mým cílem je vytvářet pro žáky takové prostředí, které povede k jejich školní úspěšnosti“.

Mgr. EVA KAMENČÁKOVÁ, logopedka

Pracuji jako logopedka ve zdravotnictví a každodenně se setkávám s předškolními dětmi a dětmi prvních tříd, které mají obtíže jak s výslovností, tak sluchovým vnímáním či lexikální a sémantickou složkou jazyka. Považuji za důležité propojit činnost učitele v 1. třídě s náhledem logopeda a společným působením předcházet obtížím, které mohou u žáků později nastat. Proto oceňuji digitálně vzdělávací systém, v němž mám možnost pracovat a spatřuji v něm velký potenciál.
Při dokončování studia jsem pracovala jako asistent pedagoga v logopedické třídě mateřské školy a proto již mám vhled do oblasti předškolní pedagogiky a znalost způsobu práce s dětmi předškolními a dětmi s odloženou školní docházkou. Své znalosti v oblasti logopedie se snažím rozšiřovat převážně formou studia zahraničních zdrojů a komunikací s odborníky z jiných zemí.

Obsahem přednášky bude nastínění výhod propojení práce učitele a logopeda při práci s žáky 1. třídy. Budou při ní vysvětleny důvody nutnosti logopedické prevence a souvislost narušené komunikační schopnosti s osvojováním základních školních dovedností. Také při ní předvedeme možná využití digitálně vzdělávacího systému právě k těmto účelům.
Při workshopu budou představena cvičení vytvořená v digitálně vzdělávacím systému doplněná nahrávkami žáků. Na konkrétních příkladech ukážeme možnosti využití tohoto systému k posilování mnoha oblastí a také umožnění komunikace nejen mezi učitelem a logopedem, ale i logopedem a rodičem.

Motto: „Znalec, odborník, člověk ví své, ví ovšem věci, které nelze sdělit, ale které naštěstí zřejmě také nikdo nepotřebuje“
Franz Kafka

JOSEF MACURA, lektor EDW15, s.r.o.

Působím jako lektor, editor a mentor ve vzdělávací instituci EDW15, s.r.o.. Paralelně se věnuji programování, elektrotechnice a automatizaci. Podílel jsem se na vývoji programů na dálkové ovládání vysílačů přes počítač. Osm let jsem vyučoval informatiku na střední škole.

Zaujal vás název přednášky v programu „J. A. Komenský + obraz = MM“. Tak to je fajn. I mne to zaujalo, a proto bych vám rád přestavil, jak jsou důležité grafické edukační techniky ve vzdělávání. Ukážu vám jak obrázky a slova pomáhají dětem, žákům, učitelům i ředitelům škol.  Během přednášky bych vás rád zaujal potřebností a použitím myšlenkových map (MM)
ve výuce. V případě zájmu o MM se budu těšit, že se setkáme na připraveném semináři, kde si rozšíříte své znalosti a dovednosti na workshopu. Společně si ověříte, jak MM fungují v praxi, jak MM nemá vypadat apod. Myslím, že si MM zamilujete a s radostí je použijte ve své pedagogické praxi.

Motto: „Nestačí vědět, vědění se musí použít“
Johann Wolfgang von Goethe

Mgr. MILOŠ VINCÍK, PhD.

Realizuji a vedu mezinárodně koncipované projekty např. „NTC for ALL podpořený z programu Erasmus +“. Garantuji projekty, které rozvíjejí intelektovou úroveň u dětí. Ve své přednášce vám představím aktuální výsledky, které se týkají intelektových zručností dětí.

Aktuální výsledky hodnocení intelektových zručností dětí PISA (Programme for International Student Assessment) prokazují dlouhodobý negativní trend především v porovnání s výsledky dětí z jihovýchodní Asie.

Já osobně považuji za potřebné porozumět příčinám tohoto stavu a nastoupit cestu pozitivní změny a aktuální potřeby. A věřím, že můj příspěvek „Program NTC a jeho využití v preprimárním a primárním vzdělávaní“ bude zajímavý nejen pro učitelky a učitelé mateřských a základních škol, ale také pro rodiče dětí.

Budu potěšen, když si připravíte otázky, které se budou týkat témat – myšlení hrou, dynamická představivost a mentální aritmetika ABAKUS.

Motto: „Mojim cieľom je zvyšovanie mentálnych zručností detí hravou formou, smerom k múdrosti a naplneniu ich intelektového potenciálu.“ 

Ing. JIŘÍ KUBICA, garant akreditace

Poskytuji poradenství a garanci v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT). Jsem majitelem a manažerem Railsformers s.r.o. Mou odpovědností je také organizační činnost a zabezpečení IKT v rámci projektu UNIV2 kraje a UNIV3. Externě pracuji pro Národní ústav vzdělávání (NÚV). Pedagogicky působím na Vysoké škole podnikání, a.s.  Jsem stálým členem národního registru poradců IKT a členem Rady pro inovace Moravskoslezského kraje. Pro školství analyzuji a navrhuji takové informační a komunikační systémy jakým je digitálně vzdělávací systém, který si na workshopu budete moci na vlastní kůži vyzkoušet. Přeji vám báječný zážitek!

Motto: „Díky moderním IKT je tento proces zábavný a snadný.“

Máte otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. +420 736 252 712

Máte otázky? Rádi Vám je zodpovíme.
tel. +420 736 252 712

Registrace na konferenci

8 + 1 =

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více o GDPR si můžete přečíst zde.

Ústav digitálního vzdělávání, z. ú.

Štramberská 2871/47,
Hulváky,
703 00  Ostrava

ID datové schránky:
ip5gmdg

Telefon:
+420 736 252 712

E-mail:
[email protected]

Číslo účtu:
000000-5748857349/0800